Θεωρίες μάθησης της γλώσσας (Piaget, Vygotsky)

Στην πρώτη (εισαγωγική) ενότητα περιγράφονται οι βασικές έννοιες της γλωσσικής ανάπτυξης, συζητούνται οι όροι της μάθησης της γλώσσας και της γλωσσσικής απόκτησης και παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια σημεία των θεωριών των Chomsky, Piaget, Vygotsky, Bruner, Halliday για τη σχέση γλώσσας, νόησης και γνώσης. 

Παρουσίαση Ενότητας 1
Πήτα, Ρ. 1998. Ψυχολογία της Γλώσσας

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός Απόκτηση της γλώσσας 

Κείμενο 2: Πήτα, Ρ. 1998. Ψυχολογία της Γλώσσας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 125-133.

Κατή Δ. 1989. Γλωσσική ανάπτυξη

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός Απόκτηση της γλώσσας 

Κείμενο 1: Κατή Δ. 1989. Γλωσσική ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 1134-1137, © Ελληνικά Γράμματα.