Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο
Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρατήρηση που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και τη συμπλήρωση των εντύπων καταγραφής
Αναγκαιότητα, διαδικασία και δεοντολογία της παρατήρησης στο νηπιαγωγείο
Περιγραφικές και μη-περιγραφικές μέθοδοι και εργαλεία παρατήρησης: anecdotal records, running records, checklists, rating scales, rubrics