Η βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου. Οργάνωση και λειτουργία.

Θα γίνει αναφορά στη βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου, στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης του νηπιαγωγείου, θα γίνει επισκόπηση εποπτικού υλικού της βιβλιοθήκης του νηπιαγωγείου.