Γραμματισμός. Εννοιολογική αποσαφήνιση - Θεωρητικές προσεγγίσεις
Θα γίνει εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων: γραμματισμός, αλφαβητισμός, λειτουργικός και κριτικός γραμματισμός, πρακτικές γραμματισμού. Θα επιχειρηθεί μια εισαγωγή στον αναδυόμενο / πρώτο / φυσικό γραμματισμό, καθώς και αναφορά στις πρόνοιες του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της γλώσσας στο νηπιαγωγείο.