Γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα

Θα γίνει αναφορά στη γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα, στα στοιχεία που τις ορίζουν, στην πορεία ανάπτυξης της γλώσσας.