Στοιχεία της γλωσσικής γνώσης

Θα γίνει αναφορά στα στοιχεία της γλωσσικής γνώσης και αναλυτική παρουσίασή τους.