Ενότητα 7: Εργασίες

Οδηγίες εργασιών του μαθήματος

Συνολικές Οδηγίες για τις εργασίες του μαθήματος

Οι εργασίες σας συνίστανται στα ακόλουθα:

Α. Ανάλυση και παρουσίαση στην τάξη ενός λογισμικού (η επιλογή γίνεται κατόπιν δικών μου οδηγιών)

Τελικό Παραδοτέο εργασίας: α) προφορική παρουσίαση στην τάξη, β) διαφάνειες παρουσίασης και γ) Έκθεση σύντομης περιγραφής του λογισμικού (2-3 σελίδες ή  1000 - 1200 λέξεις).

Προσοχή: το λογισμικό παρουσιάζεται απευθείας. Η ομάδα παρουσίασης έχει φροντίσει για την εγκατάσταση του λογισμικού στον υπολογιστή παρουσίασης πριν την έναρξη του μαθήματος.

Διάρκεια παρουσίασης: 30 λεπτά (20 λεπτά στην επίδειξη του λογισμικού - 10 λεπτά συζήτηση).

Διαφάνειες παρουσίασης: 10 το πολύ διαφάνειες

Διαφάνεια τίτλου

Διαφάνεια με πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό (site, δημιουργοί, υποστήριξη)

Διαφάνεια που παρουσιάζει την κεντρική ιδέα του λογισμικού

Διαφάνεια με τις βασικές λειτουργίες και δυνατότητες (affordances)

Διαφάνεια με τις εν δυνάμει παιδαγωγικές χρήσεις

Διαφάνεια τεκμηρίωσης του λογισμικού ως εργαλείο με γνωστικό δυναμικό

Παρουσίαση υπαρχόντων δραστηριοτήτων και σεναρίων

Διαφάνεια με υπάρχουσες έρευνες (σύνοψη)

Διαφάνεια βιβλιογραφίας  

Έκθεση σύντομης περιγραφής λογισμικού: 1000 - 1200 λέξεις (2-3 σελίδες Α4) και οι βασικές βιβλιογραφικές αναφορές.

Η έκθεση αυτή δημιουργείται από τις διαφάνειες (ή το αντίστροφο!).

 

Β. Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με το λογισμικό και εφαρμογή της με μια ομάδα παιδιών ή μία τάξη

Παραδοτέο: περιλαμβάνει δύο τμήματα: 1. σενάριο (οδηγίες για εκπαιδευτικό, φύλλα εργασίας) και 2. Τεχνική έκθεση εφαρμογής σεναρίου (παρουσίαση και ανάλυση της δραστηριότητας εφαρμογής με κατάλληλο επίπεδο αφαίρεσης (όχι απλή χρονολογική περιγραφή αλλά αναστοχασμός με βάση συγκεκριμένες κατηγορίες ανάλυσης, π.χ. επίτευξη διδακτικών στόχων, διδακτικά προβλήματα που εντοπίστηκαν, επίπεδο ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών κλπ.)

Γ. Θεωρητική εργασία με αντικείμενο την περιοχή που ανήκει το λογισμικό (π.χ. λογισμικό μοντελοποίησης, εννοιολογική χαρτογράφηση, κλπ.) με συνεκτική βιβλιογραφία που θα βρείτε χρησιμοποιώντας βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (π.χ. Scholar Google)

Παραδοτέο: Κείμενο εργασίας με συγκεκριμένες προδιαγραφές (στη λογική ενός σύντομου άρθρου επισκόπησης. 1500 - 2000 λέξεις + βιβλιογραφικές αναφορές).

Συνεπώς έχετε 3 παραδοτέα με πέντε (5) διακρικά τμήματα: α) παρουσίαση λογισμικού, β) έκθεση για το λογισμικό, γ) σενάριο, δ) έκθεση εφαρμογής σεναρίου  και ε) θεωρητική εργασία για την κατηγορία του λογισμικού.

Εργασίες