Ενότητα 6: Εικονική Πραγματικότητα
Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των συστημάτων πολυμέσων υπερμέσων και το πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως ο εποικοδομισμός και η γνωστική θεωρία επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
Έννοιες κλειδιά: Αλληλεπίδραση, Διεπιφάνεια, Επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή, Εικονική πραγματικότητα, Εμβύθιση