Ενότητα 1: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Εννοιολογική Χαρτογράφηση
Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και ειδικότερα της προσέγγισης που αφορά την εννοιολογική χαρτογράφηση και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως η εννοιολογική χαρτογράφηση επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
Έννοιες κλειδιά: Αναπαραστάσεις, Εννοιολογικός χάρτης, Νοητικός χάρτης, Χάρτης εννοιών, Εννοιολογική χαρτογράφηση, Νοητική χαρτογράφηση