Εργαστήριο

Υλικό Μελέτης Εργαστηριακών Συναντήσεων

Στις παρακάτω ενότητες διατείθεται το υλικό μελέτης των εργαστηριακών συναντήσεων που οφείλουν οι φοιτητές να μελετήσουν σχετικά με συγκεκριμένες υποκατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών, αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη του υλικού της θεωρίας του μαθήματος. Οι ενότητες αυτές σχετίζονται άμεσα με τις εργασίες των φοιτητών και διευκολύνουν τη συγγραφή των εργασιών και  την ολοκλήρωση του μαθήματος.