Ενότητα 13: Θεωρία της Δραστηριότητας
Σκοπός: Να παρουσιαστεί και να αναλυθεί συνοπτικά η έννοια της Θεωρίας της Δραστηριότητας και η χρήση της στη σχεδίαση και μελέτη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με ΤΠΕ και η σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων γίνεται υπό το πρίσμα της Θεωρίας της Δραστηριότητας  
Έννοιες κλειδιά: Θεωρία της Δραστηριότητας, Κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση, Πολιτισμική-Ιστορική Ψυχολογία, Κοινωνικοπολιτισμική Ψυχολογία, Εκπαιδευτικό Σενάριο, Σύστημα Δραστηριότητας, Υποκείμενο, Αντικείμενο, Εργαλείο, Vygotsky