Ενότητα 12: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών & Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες
Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων και των πιο γνωστών τους μοντέλων και το πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
Έννοιες κλειδιά: Θεωρία της δραστηριότητας, Εγκαθιδρυμένη μάθηση, Κατανεμημένη γνώση, Συνεργατική μάθηση, Κοινότητες μάθησης, Κοινότητες πρακτικής, Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης με υπολογιστές, Μεικτή ή υβριδική μάθηση, Περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, CSCL (computer supported collaborative learning), Κοινωνικό λογισμικό (social software)