Ενότητα 11: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Γνωστική Ψυχολογία:Εκπαιδευτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης
Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών της γνωστικής ψυχολογίας και των πιο γνωστών της μοντέλων και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως η γνωστική ψυχολογία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών (έμπειρα διδακτικά συστήματα).
Έννοιες κλειδιά: Γνωστική ψυχολογία, Γνωστική επιστήμη, Γνωστικές θεωρίες, Τεχνητή Νοημοσύνη, Εκπαιδευτική ρομποτική, Επεξεργασία της πληροφορίας, Συνδεσιασμός, Έμπειρο Σύστημα, Έμπειρο διδακτικό σύστημα, Νευρωνικά δίκτυα