Ενότητα 10: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Εποικοδομισμός
Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και των πιο γνωστών της μοντέλων και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως η εποικοδομιστική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
Έννοιες κλειδιά: Εποικοδομισμός, Δομικός εποικοδομισμός, Κοινωνικός εποικοδομισμός, Αναπαραστάσεις, Εξωτερικές αναπαραστάσεις, Πολλαπλές αναπαραστάσεις, Γνωστικές αναπαραστάσεις, Νοητικό μοντέλο, Ανακαλυπτική μάθηση, Διερευνητική μάθηση, Έρευνα, Πειραματισμός, Επίλυση προβλήματος, Μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος, Κριτική σκέψη, Διαθεματική προσέγγιση, Λογισμικό ανοικτού τύπου, Λογισμικό υπερμέσων, Προσομοιώσεις