Ενότητα 8: Δημιουργία και εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ
Σκοπός: Η κατανόηση εννοιολογικού πλαισίου και κατασκευή διδακτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία τμήματος του ΑΠΣ. Η σχεδίαση εκπαιδευτικού σεναρίου, με χρήση κατάλληλου υπολογιστικού περιβάλλοντος και η εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου σε συνθήκες τάξης και αποτίμηση της διαδικασίας όσο αφορά στο γνωστικό δυναμικό των ΤΠΕ
Έννοιες Κλειδιά: εκπαιδευτικό σενάριο, διδακτική στρατηγική, Ιδέες, λάθη και παρανοήσεις, Αναπαραστάσεις, Γνωστικά εμπόδια, Γνωστική σύγκρουση, Διδακτική κατάσταση, Διδακτική βοήθεια, Κοινωνικογνωστική σύγκρουση, Εννοιολογική αλλαγή