Ενότητα 6: Συμπεριφοριστικές, εποικοδομιστικές, κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ, Bασικές έννοιες
Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων. Η έμφαση δίνεται στο πως οι θεωρίες επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων διδακτικών στρατηγικών και κατάλληλων διδακτικών καταστάσεωνμε ΤΠΕ.
Έννοιες κλειδιά: Θεωρίες μάθησης & ΤΠΕ, Συμπεριφορισμός, Γνωστικές Θεωρίες, Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες