Ενότητα 4: Λειτουργικός ορισμός, κατηγορίες, παιδαγωγικές αρχές, διδακτικές προσεγγίσεις
Σκοπός: Επισκόπηση , μελέτη και ανάλυση των υπολογιστικών εργαλείων και των ειδικών εφαρμογών που άπτονται της χρήσης των ΤΠΕ στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης
Στο πλαίσιο αυτό ακολουθείται μία κατηγοριοποίηση των εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού σε δύο άξονες:
τον άξονα της ακολουθούμενης θεωρίας μάθησης και των υποκείμενων διδακτικών στρατηγικών
τον άξονα της χρονολογίας εμφάνισης και των συνακόλουθων παιδαγωγικών ρευμάτων
Έννοιες Κλειδιά: Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Διδασκαλία & Μάθηση με τη Βοήθεια Υπολογιστή, Φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ, Πληροφορική ως μέσο, ως εργαλείο και ως αντικείμενο εκπαίδευσης