Ενότητα 2: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών ως εργαλεία με γνωστικό δυναμικό
Σκοπός: Η κατανόηση της έννοιας του  γνωστικού εργαλείου και η μελέτη των ΤΠΕ ως εργαλεία με γνωστικό δυναμικό

Έννοιες κλειδιά: Τεχνούργημα, Εργαλείο, Φυσικό εργαλείο, Γνωστικό εργαλείο, Εργαλείο με γνωστικό δυναμικό, Εργαλειοποίηση