Λεξικολογία

Ενότητες

10η Ενότητα (Μορφολογική δομή των λέξεων)

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες της μορφολογικής δομής των λέξεων και να εξετάσουν την τυπολογική κατηγοριοποίηση των γλωσσών. Να κατανοήσουν τις διεργασίες σχηματισμού νέων λέξεων μέσω των τριών τομέων της μοροφολογίας (κλίση, παραγωγή, σύνθεση).