Λεξικολογία

Ενότητες

9η Ενότητα (Εννοιακές σχέσεις (μεταφορά, μετωνυμία, παλαιωνυμία))

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις εννοιακές σχέσεις της μεταφοράς, της μετωνυμίας και της παλαιωνυμίας. Να διακρίνουν τους μηχανισμούς της μεταφοράς και της μετωνυμίας καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Να είναι σε θέση να εντοπίζουν περιπτώσεις μετωνυμίας καθώς και το διαφορετικό είδος στο οποίο ανήκει ένα μετωνυμικό ζεύγος. Τέλος, να κατανοήσουν την σχέση της παλαιωνυμίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.