5. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ - ΑΝΕΜΟΣ

Ορισμός της ατμοσφαιρικής πίεσης, μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης με την πυκνότητα και τη θερμοκρασία, βαρομετρική εξίσωση, ισοβαρείς καμπύλες και ισοβαρικές επιφάνειες, συστήματα πιέσεων: σφήνα υψηλών πιέσεων (ridge), σκάφη χαμηλών πιέσεων (trough), σύστημα χαμηλών πιέσεων (low, ύφεση), σύστημα υψηλών πιέσεων (high, αντικυκλώνας), χάρτες καιρού: ισοϋψείς καμπύλες, ισοπαχείς καμπύλες (thickness), ημερήσια και ετήσια μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης, βαρομετρική τάση, όργανα μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης, τι δημιουργεί τους ανέμους, βαροβαθμίδα, δυνάμεις που δημιουργούν και καθορίζουν τους ανέμους: δύναμη βαροβαθμίδας, δύναμη coriolis, φυγόκεντρος δύναμη, δύναμη τριβής, γεωστροφικός άνεμος, άνεμος βαροβαθμίδας, κυκλωνική και αντικυκλωνική ροή, ο νόμος Bays Ballot, διεύθυνση και ταχύτητα του ανέμου, όργανα μέτρησης του ανέμου, τοπικοί άνεμοι: θαλάσσια και απόγειος αύρα, τοπικοί άνεμοι πάνω από υδάτινες επιφάνειες, αύρα ορέων και κοιλάδων, άνεμος Foehn (Λίβας), τοπικοί άνεμοι στον κόσμο και στη Μεσόγειο.

5η Ενότητα

1/ Τι ορίζουμε σύστημα υψηλών πιέσεων και τι σύστημα χαμηλών πιέσεων; Δώστε τον ορισμό της ισοβαρούς καμπύλης και εξηγείστε τη χρησιμότητα της.

2/ Ποια είναι η ημερήσια μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης κατά τη διάρκεια μιας κανονικής μέρας;

3/ Περιγράψτε τις σπουδαιότερες δυνάμεις που δημιουργούν και καθορίζουν τους ανέμους.

4/ Περιγράψτε το Γεωστροφικό άνεμο και υπολογίστε την ταχύτητα του.

5/ Περιγράψατε τον άνεμο βαροβαθμίδας και υπολογίστε την ταχύτητά του.

6/ Περιγράψτε τον μηχανισμό δημιουργίας και τα χαρακτηριστικά της θαλάσσιας αύρας. Εξηγείστε τη λειτουργία του μηχανισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.