3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Περί ενέργειας, μονάδες ενέργειας, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια, θερμότητα, ειδική θερμοχωρητικότητα, αισθητή θερμότητα, λανθάνουσα θερμότητα, μεταφορά ενέργειας, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ηλιακή ακτινοβολία, νόμοι της ακτινοβολίας, αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη, η ηλιακή ακτινοβολία στην κορυφή της ατμόσφαιρας, ηλιακή σταθερά, παράγοντες που διαμορφώνουν την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία στην κορυφή της ατμόσφαιρας, αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τη γήινη ατμόσφαιρα: απορρόφηση, σκέδαση, ανάκλαση, ανακλαστικότητα του πλανήτη, γήινη ακτινοβολία, ατμοσφαιρικό φάσμα απορρόφησης της γήινης ακτινοβολίας, θερμική ακτινοβολία, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη (επιφάνεια, ατμόσφαιρα και κορυφή της ατμόσφαιρας), η επίδραση των νεφών στο ισοζύγιο ακτινοβολιών

3α. Ενέργεια - Ακτινοβολία - Ενεργειακό Ισοζύγιο
3β. Ενέργεια - Ακτινοβολία - Ενεργειακό Ισοζύγιο
3γ. Ενέργεια - Ακτινοβολία - Ενεργειακό Ισοζύγιο.pdf
3η Ενότητα

1/ Αναφέρατε και περιγράψτε τους νόμους της ακτινοβολίας για το μέλαν σώμα.

2/ Περιγράψατε το φάσμα απορρόφησης της ατμόσφαιρας για την ηλιακή και την υπέρυθρη ακτινοβολία και προσδιορίστε τα ποσοστά διαφάνειας της ατμόσφαιρας σε όλα τα μήκη κύματος της ηλιακής και υπέρυθρης ακτινοβολίας

3/ Περιγράψτε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι φυσικό ή ανθρωπογενές φαινόμενο;

4/ Περιγράψτε τους όρους και πως διαμορφώνεται το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη στην επιφάνεια, μέσα στην ατμόσφαιρα και στην κορυφή της ατμόσφαιρας.

5/ Περιγράψτε με ποιον τρόπο επιδρούν τα νέφη στο ενεργειακό ισοζύγιο της Γης και ποια τα αποτελέσματα της επίδρασης τους.