Θεματική Ενότητα 3: Αριθμητική για Υπολογιστές

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία τη αριθμητικής κινητής και σταθερής υποδιαστολής. Αναλύεται ο τρόπος χειρισμού των δεδομένων και η εκτέλεση αριθμητικών πράξεων σύμφωνα με τα πρότυπα της κάθε αριθμητικής.

Ενότητα 3 - Αριθμητική για Υπολογιστές