Θεματική Ενότητα 1: Αφηρημένες Έννοιες και Τεχνολογία Υπολογιστών

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα ασχολείται με τα βασικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοση ενός επεξεργαστή κατά την εκτέλεση ενός συνόλου εντολών. Μέσα από τις ασκήσεις γίνονται κατανοητές οι παράμετροι που καθορίζουν την απόδοση και οι σχεδιαστικές επιλογής με σκοπό τη βελτίωσή της.

Ενότητα 1 - Αφηρημένες Έννοιες και Τεχνολογία Υπολογιστών