Θεματική Ενότητα 5: Κυκλώματα Βασιζόμενα σε Λόγο Διαστάσεων

Στη συγκεκριμένη ενότητα εισάγονται διαφορετικές οικογένειες λογικών πυλών και αναλύονται τα χακτηριστικά τους. Παρουσιάζονται οι ψεύδο-nMOS λογική, η CVSL και η δυναμική λογική, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και τονίζονται τα χαρακτηριστικά τους που επηρεάζουν τον τρόπο σχεδιασμού του κυκλώματος.

Ενότητα 5 - Κυκλώματα Βασιζόμενα σε Λόγο Διαστάσεων