Θεματική Ενότητα 2: Καθυστέρηση

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι παράμετροι που επηρεάζουν την καθυστέρηση ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος. Περιγράφονται οι διαφορετικές προσεγγιστικές μέθοδοι για την εκτίμηση της καθυστέρησης και αναλύεται η μεθοδολογία σχεδιασμού γρήγορων κυκλωμάτων μέσω της θεωρίας του λογικού φόρτου μονοπατιού.

Ενότητα 2 - Καθυστέρηση