Θεματική Ενότητα 1: Χαρακτηριστικά MOS Στοιχείων

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας των nMOS και pMOS στοιχείων και οι χαρακτηριστικές τάσεις και ρεύματος. Επίσης, παρουσιάζονται τα παρασιτικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη λειτουργία τους και αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού όλων των χωρητικοτήτων των στοιχείων.

Ενότητα 1 - Χαρακτηριστικά MOS Στοιχείων