Αξιολόγηση

Ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση της εφαρμογής, Ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση της εφαρμογής, Ανταπόκριση κοινού, Προώθηση / Dissemination, Mελλοντικά βήματα