Στερεές και ρευστοποιημένες κλίνες

Οι κλίνες, είτε σταθερές είτε ρευστοποιημένες, χρησιμοποιούνται ευρέως για ένα πλήθος διεργασιών, από τον καθαρισμό του νερού, μέχρι τους καταλυτικούς αντιδραστήρες. Στην παρούσα ενότητα γίνεται σύγκριση των δύω τύπων κλινών και παρουσιάζονται οι εξισώσεις που περιγράφουν τη λειτουργία τους, καθώς και η μεθοδολογία σχεδιασμού τέτοιου τύπου διεργασιών. Τέλος, παρατίθενται ασκήσεις για την εξοικείωση των φοιτητών με τις διεργασίες στερεών και ρευστοποιημένων κλινών.