Απορρόφηση

Η απορρόφηση ενός συστατικού ενός αερίου μείγματος σε ένα υγρό διαλύτη αποτελεί μία από τις βασικές διεργασίες διαχωρισμού. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και εξισώσεις που περιγράφουν τη διεργασία αυτή, καθώς και οι μέθοδοι σχεδιασμού πύργων απορρόφησης. Τέλος παρατίθενται ασκήσεις για την εξοικείωση των φοιτητών με το σχεδιασμό πύργων απορρόφησης.