Απόσταξη

Η απόσταξη αποτελεί μία από τις πιο βασικές μεθόδους διαχωρισμού υγρών μειγμάτων. Στην παρούσα ενότητα, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες της Ενότητας 1 «Ισορροπία Φάσεων», παρουσιάζοντα οι εξισώσεις που περιγράφουν τη διεργασία της απόσταξης, καθώς και οι διαθέσιμες μέθοδοι σχεδιασμού αποστακτικών στηλών. Τέλος παρατίθενται ασκήσεις για την εξοικείωση των φοιτητών με το σχεδιασμό αποστακτικών στηλών.