Ισορροπία φάσεων

Η ισορροπία ενός υγρού μίγματος με τους ατμούς του παίζει σημαντικό ρόλο στις διεργασίες διαχωρισμού, όπως η απόσταξη και η απορρόφηση. Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η εν λόγω ισορροπία και παρουσιάζονται οι εξισώσεις που την περιγράφουν. Τέλος, παρουσιάζονται συνήθεις τρόποι απεικόνισης της ισορροπίας καθώς και κάποιες ασκήσεις για την περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών.