ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΕΥΣΤΑ

Περιγράφεται η λειτουργία των εναλλακτών θερμότητας. Παρουσιάζονται τα φαινόμενα που διέπουν τη μεταφορά θερμότητας σε ρευστά στους εναλλάκτες, το ολικό ισοζύγιο ενθαλπίας καθώς και ο υπολογισμός του ολικού και μερικών συντελεστών θερμότητας.