ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΗΣ

Παρουσιάζονται τα φαινόμενα που διέπουν τη ροή των ρευστών. Η ροή σε οριακά στρώματα, η βάθμωση της ταχύτητας και η πλήρως ανεπτυγμένη ροή καθώς και οι διαφορετικές καταστάσεις της ροής του ρευστού που προσδιορίζονται από τον αριθμό Reynolds.