Ενότητα 3 - OpenMP
  1. Εισαγωγή στο προγραμματιστικό μοντέλο OpenMP. Ανάλυση βασικών οδηγιών του OpenMP.
  2. Τρόπος λειτουργίας του ΟpeMP. Βελτιστοποίηση κώδικα OpenMP. Δρομολόγηση επαναλήψεων.
  3. Διαχείριση εμφωλευμένου παραλληλισμού. Το μοντέλο εργασιών του OpenMP.