Σχεδιασμός Φαρμάκων με τη Βοήθεια Η/Υ
Ο στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση του σχεδιασμού φαρμάκων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή