Τεχνικές Ανάλυσης και Σύγκρισης Ακολουθιών Βιολογικών Δεδομένων II

Οι στόχοι της ενότητας είναι:

  • H παρουσίαση των αλγορίθμων προσεγγιστικής εύρεσης προτύπου και στοίχισης συμβολοσειρών
  • Η παρουσίαση των αλγορίθμων σύγκρισης ακολουθιών βιολογικών δεδομένων