Τεχνικές διαχείρισης και Αλγόριθμοι εύρεσης προτύπων
Οι στόχοι της ενότητας είναι:
  • H εκμάθηση των τεχνικών διαχείρισης και ανάλυσης συμβολοσειρών βιολογικών δεδομένων
  • Η εκμάθηση αλγορίθμων ακριβούς εύρεσης προτύπου