Δραστηριότητα 1. Να προτείνετε τρόπους για τη χρήση ήχου με στόχο την πλήρη υποστήριξη της αλληλεπίδρασης ενός τυφλού χρήστη με μία ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, επιλέξτε 3 στοιχεία (html elements) μίας ιστοσελίδας τα οποία κατά την εκτίμηση σας θα δημιουργούσαν τα σοβαρότερα προβλήματα στην αλληλεπίδραση του χρήστη, και στη συνέχεια προτείνετε εναλλακτικό τρόπο αλληλεπίδρασης που στηρίζεται μόνο στον ήχο.

Δραστηριότητα 2. Να προτείνετε τρόπους ηχοποίησης ενός συστήματος σχεδίασης, ειδικότερα δε να προτείνετε ήχους για τις εξής λειτουργίες: σχεδίαση ευθύγραμμου τμήματος, μεταφορά αντικειμένου σχεδίασης, διαγραφή αντικειμένου, αντιγραφή αντικειμένου.