Δραστηριότητα 1. Το κλασικό πληκτρολόγιο προσωπικού υπολογιστή έχει δύο εναλλακτικούς τρόπους για εισαγωγή αριθμών, το κυρίως και το αριθμητικό πληκτρολόγιο (Numpad). Μετρήστε την ταχύτητα πληκτρολόγησης των δύο εναλλακτικών τρόπων. Μετρήστε το μέσο χρόνο εισαγωγής των αριθμητικών στοιχείων της τελευταίας σας φορολογικής δήλωσης (ακολουθία αριθμών χωρισμένων από TAB σε περιβάλλον εισαγωγής κειμένου, π.χ. notepad). Επαναλάβετε το πείραμα πέντε φορές για κάθε συσκευή και υπολογίστε τη μέση τιμή των μετρήσεων. Σχολιάστε το αποτέλεσμα. Για ομοιομορφία, πριν αρχίσετε κάθε ακολουθία μετρήσεων περάστε μια ολιγόλεπτη περίοδο εξάσκησης στα πλήκτρα που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε, εισάγοντας μια διαφορετική ακολουθία αριθμών (π.χ. τους αριθμούς που κερδίζουν την τελευταία κλήρωση του λαχείου). Στο τέλος υπολογίστε την απόκλιση που θα είχε το Υπουργείο Οικονομικών ετησίως λόγω των δύο εναλλακτικών διατάξεων για 4.000.000 φορολογικές δηλώσεις.

Δραστηριότητα 2. α) Να πάρετε μια τυχαία παράγραφο (5–10 γραμμές) αγγλικού κειμένου και να μετρήσετε τη συχνότητα των γραμμάτων της μεσαίας σειράς (home row) των πληκτρολογίων QWERTY και Dvorak. Σχολιάστε το αποτέλεσμά σας. β) Να επαναλάβετε το πείραμα για κείμενο της ελληνικής γλώσσας. Υποθέστε ότι το ελληνικό πληκτρολόγιο Dvorak έχει τις ίδιες αντιστοιχίσεις λατινικών–ελληνικών χαρακτήρων με αυτές του QWERTY.