Δραστηριότητα 1. Αναζητήστε παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών των Νόμων Gestalt σε διεπιφάνειες χρήστη (user interfaces). Ετοιμάστε μία σύντομη αναφορά, η οποία να περιλαμβάνει για κάθε Νόμο Gestalt: α) σύντομη περιγραφή του ζητήματος που πραγματεύεται, β) ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα κακής πρακτικής, γ) ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα καλής πρακτικής. Συμπεριλάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνουν κατανοητά τα παραδείγματα σας (π.χ. μικρή περιγραφή, screenshot).