Δραστηριότητα 1. Να αντλήσετε πληροφορίες από το Διαδίκτυο και να συντάξετε μία σύντομη αναφορά σχετικά με συστήματα που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση είτε με χρήση της οσμής είτε με χρήση της γεύσης.