Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Η εκπαιδευτική έρευνα: ιστορία, στόχοι, μέθοδοι και είδη εκπαιδευτικής έρευνας

2. Γνωριμία με τα κείμενα της εκπαιδευτικής έρευνας: Η βιβλιογραφική έρευνα

 • Τα διεθνή και ελληνικά περιοδικά εκπαιδευτικής έρευνας και η συγκρότηση της βιβλιογραφίας (Σεμινάριο στη Βιβλιοθήκη του Παν/μίου Πατρών)


3. Σχεδιασμός, εκπόνηση και συγγραφή εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας: Τα στάδια της εμπειρικής έρευνας και τα βασικά στοιχεία συγγραφής

 • Τα είδη, η δομή και το περιεχόμενο των κειμένων της εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας
 • Ανάλυση των στοιχείων συγγραφής ενός άρθρου εκπαιδευτικής έρευνας 


4. Η διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος, η διαμόρφωση του πλαισίου  και οι στρατηγικές προσέγγισής του

 • Η επισκόπηση γνώσεων, στάσεων και αξιών ατόμων και ομάδων στην εκπαίδευση
 • Η πειραματική έρευνα και η μελέτη της διδασκαλίας
 • Η ανάλυση γραπτών πηγών στην εκπαίδευση


5. Η παραγωγή πρωτογενών δεδομένων από ένα ερευνητικό δείγμα

 • Ο σχεδιασμός ερωτηματολογίου / συνέντευξης
 • Ο σχεδιασμός παρατήρησης ομάδας
 • Η ανάλυση περιεχομένου κειμένων


6. Η ανάλυση πρωτογενών δεδομένων

 • Η χρήση και ερμηνεία ποσοτικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού εργαλείου SPSS
 • Η χρήση και ερμηνεία ποιοτικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού εργαλείου InVivo

 

Εξάμηνο5ο εξάμηνο / μάθημα επιλογής

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος ειναι οι φοιτήτριες /-ές να γνωρίσουν τα βασικά στάδια εκπόνησης μιας εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας και να εξοικειωθούν με τα βασικά στοιχεία της συγγραφής μιας τέτοιας έρευνας. Θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια βιβλιογραφική έρευνα, να αναλύσουν σχετικά άρθρα υπο το πρίσμα των βασικών στοιχείων συγγραφής μιας εμπειρικής έρευνας και να σχεδιάσουν εργαλεία έρευνας ή να αναλύσουν και παρουσιάσουν πρωτογενή δεδομένα δεδομένα εκπαιδευτικής έρευνας.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Διαλέξεις του διδάσκοντος όπου θα εισάγονται βασικές πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος
 • Εκπόνηση ενδιάμεσων εργασιών με στόχο της εξοικείωση των φοιτητριών/-ών με τα βασικά στοιχεία εκπόνησης και συγγραφής εκπαιδευτικής έρευνας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Το μάθημα αξιολογείται μέσω τριών εργασιών:

(α) μιας μικρής γραπτής βιβλιογραφικής έρευνας (30% του βαθμού)

(β) μιας γραπτής εργασίας σχετικής με την ανάλυση των στοιχείων συγγραφής ενός άρθρου εκπαιδευτικής έρευνας (30% του βαθμού)

(γ) μιας γραπτής εργασίας (40% του βαθμού) σχετικής με:

 • το σχεδιασμό εργαλείων εμπειρικής έρευνας (ερωτηματολογίου / συνέντευξης / εργαλείου παρατήρησης / εργαλείου ανάλυσης κειμένου) ή
 • τη λήψη δεδομένων από γνωστό εργαλείο εμπειρικής έρευνας, ανάλυση των δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Όλες οι εργασίες είναι υποχρεωτικές.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Κανένα

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές/-τριες Παιδαγωγικών τμημάτων.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δημήτρης Κολιόπουλος

Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών