Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό πραγματεύεται τα κάτωθι θέματα:

Εισαγωγή

Ο υπολογιστής

Το υλικό (hardware) -

Το λογισμικό (software) 

Η λογική του υπολογιστή

Κατάστρωση του προβλήματος 

Αλγόριθμοι 

Διαγράμματα ροής 

Ψευδοκώδικας 

Προς τον εκτελέσιμο κώδικα 

FORTRAN F90/95:

Λέξεις

Εκφράσεις

Έλεγχος ροής

Επικοινωνία

Πίνακες

Διαδικασίες τύπου SUBROUTINE και FUNCTION

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα για την παρακολούθηση του μαθήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να εξεταστούν μέσω ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, διαρθώνεται σε δύο επίπεδα:

1: Παραδόσεις με χρήση νέων τεχνολογιών και

2: Εξάσκηση στο εργαστήριο για την επίλυση προβλημάτων προκειμένου να εφαρμοστεί η διδασκόμενη θεωρία.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι ότι με το πέρας του εξαμήνου και κατόπιν παρακολούθησης ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές προγραμματισμού. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να εφαρμόζει τις αρχές αυτές σε γλώσσα FORTRAN 90/95.

Επίσης ο φοιτητής θα πρέπει  να έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

1. Ικανότητα κατανόησης των βασικών αρχών προγραμματισμού.

2. Ικανότητα εφαρμογής τους σε γλώσσα FORTRAN 90/95.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

  1. Ματαράς Δ., Κουτελιέρης Φ., «FORTRAN 90/95 για Επιστήμονες και Μηχανικούς», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2003
  2.  BROOKS DAVID R.,Problem Solving With Fortan 90:For scientists and engineers - 1997
  3. Γράψα Θ., «Προγραμματίζοντας με FORTRAN 90», Εκδόσεις Γκιούρδα, Αθήνα, 2008
  4. Chapman S.J., «FORTRAN 90/95 for Scientists & Engineers», McGraw-Hill, 1998
  5. Knuth D.E., «Η Τέχνη του Προγραμματισμού», Μετ. Σ. Σουραβλάς, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2009