ΠεριγραφήΠεριφερειακή Οικονομική

 

Θεματικές Ενότητες:

 

Περιφερειακή Οικονομική Θεωρία

Εισαγωγή – Έννοια και τύποι των περιφερειών. Περιφερειακό εισόδημα και προσδιορισμός της απασχόλησης, Υπόδειγμα εξαγωγικής βάσης, Κεϋνσιανό υπόδειγμα, Περιφερειακός πολλαπλασιαστής, Εφαρμογές περιφερειακών πολλαπλασιαστών, Οικονομετρικά περιφερειακά υποδείγματα. Περιφερειακά Υποδείγματα Εισροών-Εκροών, Η μέθοδος εισροών-εκροών, Πολλαπλασιαστές προϊόντος και εισοδήματος, Εφαρμογές εισροών-εκροών. Νεοκλασσικά Υποδείγματα Ανισοτήτων Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υποδείγματα Περιφερειακής Ανάπτυξης Εξαγωγικού Προσανατολισμού. Διαπεριφερειακή Μετανάστευση, Κλασσικό υπόδειγμα μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, Εναλλακτικά υποδείγματα μετανάστευσης, Οικονομικές επιπτώσεις μετανάστευσης.

Ποσοτικές Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης

Τα Περιφερειακά Δεδομένα. Διάφοροι τύποι περιφερειακών δεδομένων, Οργάνωση περιφερειακών δεδομένων, Ανεύρεση περιφερειακών δεδομένων, Παρουσίαση περιφερειακών δεδομένων. Περιγραφική Ανάλυση Περιφερειακών Δεδομένων, Μέτρα κεντρικής τάσης, Μέτρα διασποράς άκρων, Μέτρα συνολικής διασποράς.

Περιφερειακή Συγκέντρωση, Συμμετοχή, Ειδίκευση Αλληλεξάρτηση, Συντελεστές συγκέντρωσης (Gini, Gini-Hirschman, Theil, Williamson, R), Καμπύλη Lorenz

Συντελεστές συμμετοχής (εκφράσεις Location Quotient), Συντελεστής συμμετοχής και υποδείγματα εξαγωγικής βάσης και εξαγωγικού προσανατολισμού, Συντελεστής ειδίκευσης, Συντελεστής χωροταξικής αλληλεξάρτησης. Ανάλυση Απόκλισης-Συμμετοχής. Περιφερειακά Δημογραφικά Υποδείγματα. Εργαστήριο Ποσοστικών Μεθόδων με Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

 

Βασικό Σύγγραμμα:

 

McCann, P. (2002). Αστική και Περιφερειακή Οικονομική, Εκδόσεις Κριτική.

Παπαδασκαλόπουλου Α. (2000). Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Εκδόσεις Παπαζήση.

Επίσης χρησιμοποιούνται τα συγγράμματα που διανέμονται στο μάθημα της  οικονομικής γεωγραφίας:

Λαμπριανίδη Λ. (2000). Οικονομική Γεωγραφία: Στοιχεία Θεωρίας και Εμπειρικά Παραδείγματα, Εκδόσεις Πατάκη.

Κουρλιούρος, Η. (2001). Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου, Ελληνικά Γράμματα.

 

Δικτυακός Τόπος:

 

Πληροφορίες, σημειώσεις, ασκήσεις και εκπαιδευτικό λογισμικό καθώς και άλλα θέματα που αφορούν το μάθημα βρίσκονται στο δικτυακό τόπο: http://eclass.upatras.gr/courses/ECON1214/