Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Βασικές έννοιες ασφάλειας και εμπιστοσύνης.
 • Είδη επιθέσεων: ιοί, σκουλήκια, δούρειοι ίπποι, επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας.
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο: ψηφιακά πιστοποιητικά, ψηφιακές υπογραφές, κρυπτογραφία (SSL)
 • Κρυπτογράφηση. Ασύμμετρα και συμμετρικά κρυπτοσυστήματα. Αλγόριθμος Καίσαρα. Συστήματα δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού. Diffee-Hellman.
 • Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (ψηφιακή υδατογράφηση εικόνας, ήχου, βίντεο).
 • Πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη. Έλεγχος πρόσβασης. Ασφάλεια σε πολιτισμικά πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων.
 • Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων: είδη επιθέσεων, μηχανισμοί προστασίας, έμπιστα συστήματα.
 • Ασφάλεια δικτύων: Υπηρεσίες και Μηχανισμοί Ασφάλειας (κατά ISO 7498-2). 
 • Συστήματα διαχείρισης εμπιστοσύνης.
 • Ευστάθεια και εμπιστοσύνη σε κατανεμημένα ετερογενή πολυμεσικά δίκτυα.
 • Νομικά Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Εφαρμογές.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 • Μελέτη των μηχανισμών ασφάλειας και εμπιστοσύνης  σε υπολογιστικά συστήματα όπου διακινείται πολυμεσική πληροφορία, όταν αυτά χρησιμοποιούνται σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα.
 • Παρουσίαση των απειλών που αντιμετωπίζουν τα υπολογιστικά συστήματα και των τρόπων αντιμετώπισής τους είτε σε επίπεδο διαχείρισης πληροφορίας, είτε σε τεχνικό και νομικό επίπεδο.
 • Ο φοιτητής μέσω του μαθήματος θα έρθει σε επαφή με μια καινούργια φιλοσοφία Διαχείρισης Πολυμεσικών Υπολογιστικών Συστημάτων, όπου η ανάγκη για την ύπαρξη μέτρων ασφάλειας επηρεάζει άμεσα τον τρόπο διαχείρισής τους.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν