ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Χώρος Καταστάσεων και Αναζήτηση
 • Τύφλες Στρατηγικές Αναζήτησης
 • Ευριστικες Στρατηγικές Αναζήτησης
 • Αναπαράσταση Γνώσης
 • Λογική και Συλλογισμός
 • Γλώσσα Prolog
 • Κανόνες Παραγωγής
 • Αναπαράσταση Αβέβαιης Γνώσης
 • Αναπαράσταση Ασαφούς Γνώσης
 • Σημαντικά Δίκτυα-Πλαίσια

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από βασικές έννοιες της Τεχνητής νοημοσύνης και να αποκτήσουν δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.  Βασικές γνώσεις και δεξιότητες είναι οι εξής :

 • Αναπαράσταση και επίλυση προβλημάτων με διάφορους αλγόριθμους αναζήτησης
 • Περιγραφή γνώσης σε Κατηγορηματική Λογική Πρώτης Τάξεως
 • Επίλυση προβλημάτων με αναπαράσταση γνώσης και συλλογισμό
 • Αναπαράσταση και Επίλυση Προβλημάτων με γλώσσες  λογικού προγραμματισμού
 • Αναπαράσταση γνώσης και επίλυση προβλημάτων με αβεβαιότητα και ασάφεια
 • Αναπαράσταση γνώσης και επίλυση προβλημάτων με σημασιολογικά δίκτυα και πλαίσια

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Καλές γνώσεις Προγραμματισμού

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Οι φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών θα αξιολογηθούν ως εξής:

1. Γραπτή εξέταση = Θέματα κ. Λυκοθανάση (ΘΛ) + Θέματα κ. Χατζηλυγερούδη (ΘΧ)

2. Εργαστήριο ΤΝ (ΕΡ)

Τελικός Βαθμός = Βαθμός ΘΛ x 30% + Βαθμός ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗ x 70%

Βαθμός ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗ = Βαθμός ΘΧ x 75% + Βαθμός ΕΡ x 25%.

 

Οι φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών θα βαθμολογηθούν ξεχωριστά στα δύο παλαιότερα μαθήματα (Τεχνητή Νοημοσύνη και Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους) με τον τρόπο που εβαθμολογούντο.

Η ύλη της γραπτής εξέτασης η εξής:

* Οι διαφάνειες του μαθήματος και των δύο διδασκόντων (πλην περί Prolog)

* Βιβλίο των Βλαχάβα κ.ά, κεφάλαια: 2, 3, 4, 6, 8, 9 (9.2), 10 (10.1, 10.2), 11, 13 (13.1, 13.2, 13.3), 15

* Βιβλίο των Russell και Norvig, κεφάλαια: 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13

Περιεχόμενο 1ου Μέρους: Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην θεωρία επίλυσης προβλημάτων. Xώρος αναζήτησης, μοντελοποίηση του προβλήματος, περιορισμοί, το πρόβλημα του πως λύνονται προβλήματα. Βασικές έννοιες (αναπαράσταση, στόχος, συνάρτηση αξιολόγησης, ορισμός ενός προβλήματος αναζήτησης, γειτονικές περιοχές και τοπικά βέλτιστα, μέθοδοι αναρρίχησης λόφων). Παραδοσιακές μέθοδοι ? Μέρος Ι (εξαντλητική αναζήτηση, τοπική αναζήτηση). Παραδοσιακές μέθοδοι ? Μέρος ΙΙ ( αναζήτηση κατά βάθος και κατά πλάτος, άπληστοι αλγόριθμοι, αλγόριθμος Α*, αλγόριθμος γενικής αναζήτησης γράφου, δυναμικός προγραμματισμός).