ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Χώρος Καταστάσεων και Αναζήτηση
 • Τύφλες Στρατηγικές Αναζήτησης
 • Ευριστικες Στρατηγικές Αναζήτησης
 • Αναπαράσταση Γνώσης
 • Λογική και Συλλογισμός
 • Γλώσσα Prolog
 • Κανόνες Παραγωγής
 • Αναπαράσταση Αβέβαιης Γνώσης
 • Αναπαράσταση Ασαφούς Γνώσης
 • Σημαντικά Δίκτυα-Πλαίσια

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από βασικές έννοιες της Τεχνητής νοημοσύνης και να αποκτήσουν δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.  Βασικές γνώσεις και δεξιότητες είναι οι εξής :

 • Αναπαράσταση και επίλυση προβλημάτων με διάφορους αλγόριθμους αναζήτησης
 • Περιγραφή γνώσης σε Κατηγορηματική Λογική Πρώτης Τάξεως
 • Επίλυση προβλημάτων με αναπαράσταση γνώσης και συλλογισμό
 • Αναπαράσταση και Επίλυση Προβλημάτων με γλώσσες  λογικού προγραμματισμού
 • Αναπαράσταση γνώσης και επίλυση προβλημάτων με αβεβαιότητα και ασάφεια
 • Αναπαράσταση γνώσης και επίλυση προβλημάτων με σημασιολογικά δίκτυα και πλαίσια

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Καλές γνώσεις Προγραμματισμού

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Οι φοιτητές του 3ου έτους θα αξιολογηθούν ως εξής:

1. Γραπτή εξέταση = Θέματα κ. Λυκοθανάση (ΘΛ) + Θέματα κ. Χατζηλυγερούδη (ΘΧ)

2. Εργαστήριο ΤΝ (ΕΡ)

Τελικός Βαθμός = Βαθμός ΘΛ x 30% + Βαθμός ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗ x 70%

Βαθμός ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗ = Βαθμός ΘΧ x 75% + Βαθμός ΕΡ x 25%.

 

Οι φοιτητές του 4ου έτους θα βαθμολογηθούν ξεχωριστά στα δύο παλαιότερα μαθήματα (Τεχνητή Νοημοσύνη και Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους) με τον τρόπο που εβαθμολογούντο.

Η ύλη της γραπτής εξέτασης η εξής:

* Οι διαφάνειες του μαθήματος και των δύο διδασκόντων (πλην περί Prolog)

* Βιβλίο των Βλαχάβα κ.ά, κεφάλαια: 2, 3, 4, 6, 8, 9 (9.2), 10 (10.1, 10.2), 11, 13 (13.1, 13.2, 13.3), 15

* Βιβλίο των Russell και Norvig, κεφάλαια: 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13