ώρες συνεργασίας χειμερινού εξαμήνου '18-'19
- Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 -

Δευτέρα 15,00-17,00,

Τετάρτη 11,00-12,00

ή και μετά από συνεννόηση