Διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων από μεταγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις
- Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021 -

Οι φοιτήτριες/φοιτητές που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς το μάθημα ή τα μαθήματα με τα οποία ζητείται η αντιστοίχηση-αναγνώριση.

Η αίτηση κατατίθεται μετά την εγγραφή και πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Για την αναγνώριση μαθημάτων πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η ύλη του μαθήματος του Τμήματος προέλευσης συμπίπτει τουλάχιστον κατά 80% με την ύλη του μαθήματος του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από:

  1. Αναλυτική βαθμολογία του Τμήματος Προέλευσης.
  2. Το όνομα του/της διδάσκοντος/-ουσας.
  3. Το περιγράμματα του μαθήματος και πληροφορίες για τα σχετικά εγχειρίδια.
  4. Τη χρονολογία επιτυχούς εξέτασης του μαθήματος.
  5. Οδηγό Σπουδών του Τμήματος προέλευσης.