Πληροφορίες για το μάθημα
- Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 -

Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει:

α) η παρουσία στο μάθημα είναι υποχρεωτική

β) οι φοιτήτριες/ές εργάζονται σε ομάδες και παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις εργασίες τους

γ) η αξιολόγηση βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή στο μάθημα και:

Ι. Παρουσίαση βιβλιογραφικής έρευνας (25%) 

II. Σχεδιασμός 3 δραστηριοτήτων γλώσσας και γραμματισμού (25%)

ΙΙI. Γραπτή εργασία: Σχεδιασμός μιας θεματικής ενότητας με ιδιαίτερη εστίαση στις δραστηριότητες γλώσσας και γραμματισμού (50%)